Jdi na obsah Jdi na menu
 

27. 3. 2023

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční dne 3. 5. 2023 v době od 9.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy. Zvláštní zápis pro cizince s dočasnou ochranou se uskuteční dne 5. 6. 2023 od 9.00 do 15.00 hod.

 

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024


            Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis dětí na školní rok 2023/2024 proběhne dne 3. května 2022 od 9.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy.

Základní informace:

Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či víc mateřských škol.

V mateřské škole

 • odevzdá přihlášku (žádost), včetně potvrzení dětského lékaře (není povinné pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)
 • předloží rodný list dítěte
 • předloží svůj platný průkaz totožnosti (případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte)
 • předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte, není-li shodné s trvalým pobytem zákonného zástupce

Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.

 

Pokyny pro zápis:

Zákonný zástupce dítěte vyplní elektronický předzápis, případně si žádost vyzvedne v listinné podobě v budově mateřské školy ve všedních dnech od 8.00 do 14.00.
Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce v budově mateřské školy 3. května od 9.00 do 16.00.
K zápisu není nutné se dostavit i s dítětem.
Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
V budově mateřské školy  zákonní zástupci dítěte obdrží:

 • přidělené registrační číslo
 • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladů

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 9.00 do 16.00 i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. Nebude vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do mateřské školy podle pořadí podání žádosti.

Termín zveřejnění výsledku zápisu je 30 dní od termínu zápisu. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 15 dní na vstupních dveří a na internetových stránkách mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci zasláno po ukončení správního řízení poštou do vlastních rukou, případně bude předáno osobně proti podpisu v mateřské škole.

Žádosti se posuzují podle jednotlivých kritérií.

 

 

 

Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace
Slunečná 327, 46822 Železný Brod, IČ: 70695016
ID datové schránky: jezk4z5, tel. 736768212, email: msslunickozb@volny.cz

KRITÉRIA ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Školský obvod spádové mateřské školy je území města Železný Brod a spádové části Horská Kamenice, Jirkov, Střevelná, Hrubá Horka, Malá Horka, Splzov, Pelechov, Těpeře, Chlístov, Bzí a Veselí (dále školský obvod)

 

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Železný Brod, které dovrší k 31. 8. 2023 věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání - poslední rok před zahájením školní docházky). 
 2. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Železný Brod, včetně 11 obecních částí, které dovrší k 31. 8. 2023 nejméně věku 3 let, podle data narození od nejmladších po nejstarší. 
 3. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Železný Brod, včetně 11 obecních částí, které dovrší k 31. 8. 2023 3 let, podle data narození od nejmladších po nejstarší, jehož sourozenec se v mateřské škole vzdělává a bude nadále vzdělávat ve školním roce 2023/2024.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Železný Brod, které dovrší k 31. 8. 2023 nejméně 3 let, podle data narození od nejmladších po nejstarší.
 5.  Do naplnění kapacity mohou být přijaty děti mladší 3 let, nejdřív však od dvou let, které mají trvalé bydliště ve školském obvodu Železný Brod. 

 

V Železném Brodě dne 27. 3. 2023

Daniela Lufinková

ředitelka MŠ