Jdi na obsah Jdi na menu
 

27. 3. 2023

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční dne 3. 5. 2023 v době od 9.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy. Zvláštní zápis pro cizince s dočasnou ochranou se uskuteční dne 5. 6. 2023 od 9.00 do 15.00 hod.

 

Zápis do MŠ na školní rok 2023/2024


            Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis dětí na školní rok 2023/2024 proběhne dne 3. května 2022 od 9.00 do 16.00 hodin v budově mateřské školy.

 

Žádost o přijetí 2023/2024 - cizinci

Základní informace:

Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či víc mateřských škol.

V mateřské škole

 • odevzdá přihlášku (žádost), včetně potvrzení dětského lékaře (není povinné pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)
 • předloží rodný list dítěte
 • předloží svůj platný průkaz totožnosti (případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte)
 • předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte, není-li shodné s trvalým pobytem zákonného zástupce

Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.

 

Pokyny pro zápis:

Zákonný zástupce dítěte vyplní elektronický předzápis, případně si žádost vyzvedne v listinné podobě v budově mateřské školy ve všedních dnech od 8.00 do 14.00.
Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce v budově mateřské školy 3. května od 9.00 do 16.00.
K zápisu není nutné se dostavit i s dítětem.
Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
V budově mateřské školy  zákonní zástupci dítěte obdrží:

 • přidělené registrační číslo
 • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladů

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 9.00 do 16.00 i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. Nebude vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do mateřské školy podle pořadí podání žádosti.

Termín zveřejnění výsledku zápisu je 30 dní od termínu zápisu. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 15 dní na vstupních dveří a na internetových stránkách mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci zasláno po ukončení správního řízení poštou do vlastních rukou, případně bude předáno osobně proti podpisu v mateřské škole.

Žádosti se posuzují podle jednotlivých kritérií.

 

 

 

Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace
Slunečná 327, 46822 Železný Brod, IČ: 70695016
ID datové schránky: jezk4z5, tel. 736768212, email: msslunickozb@volny.cz

KRITÉRIA ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Školský obvod spádové mateřské školy je území města Železný Brod a spádové části Horská Kamenice, Jirkov, Střevelná, Hrubá Horka, Malá Horka, Splzov, Pelechov, Těpeře, Chlístov, Bzí a Veselí (dále školský obvod)

 

 1. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Železný Brod, které dovrší k 31. 8. 2023 věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání - poslední rok před zahájením školní docházky). 
 2. Dítě s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Železný Brod, včetně 11 obecních částí, které dovrší k 31. 8. 2023 nejméně věku 3 let, podle data narození od nejmladších po nejstarší. 
 3. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Železný Brod, včetně 11 obecních částí, které dovrší k 31. 8. 2023 3 let, podle data narození od nejmladších po nejstarší, jehož sourozenec se v mateřské škole vzdělává a bude nadále vzdělávat ve školním roce 2023/2024.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu mimo školský obvod Železný Brod, které dovrší k 31. 8. 2023 nejméně 3 let, podle data narození od nejmladších po nejstarší.
 5.  Do naplnění kapacity mohou být přijaty děti mladší 3 let, nejdřív však od dvou let, které mají trvalé bydliště ve školském obvodu Železný Brod. 

 

V Železném Brodě dne 27. 3. 2023

Daniela Lufinková

ředitelka MŠ    

 

 

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Заява про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

 

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини

Jméno a příjmení/ Ім’я та прізвище:

………………………………………………………………………………………………………

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання / у іноземця місце проживання ………………………………………………………………………………………………………

Kontaktní telefon (nepovinný údaj)/ Контактний телефон (необов’язкові дані): ………………………………………………………………………………………………………

E-mail (nepovinný údaj)/ E-mail (необов’язкові дані):

………………………………………………………………………………………………………

Adresa pro doručování, liší-li se od místa trvalého pobytu/pobytu:

Адреса для надсилання пошти/якщо відрізняється від місця постійного проживання/проживання

………………………………………………………………………………………………………

Žádám o přijetí dítěte/ Прошу зарахувати дитину

Jméno a příjmení dítěte/ Прошу зарахувати дитину: …………………………………………………………………………………………………………

Datum narození dítěte/ Дата народження дитини..............................................................................

Trvalý pobyt/u cizince pobyt/ Місце постійного проживання /у іноземця місце проживання:

…………………………………………………………………………………………………………

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává

до дошкільного навчального закладу, діяльність якого здійснює

Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace

od školního roku 2023/2024/ навчального року 2023/2024

Vм. (назва населеного пункту)…………………………...dne дата ……………………… 

 

 

……………………………………….

podpis zákonného zástupce dítěte/ підпис законного представника дитини

 

 

 

Příloha (pozn.: nedokládá se u dítěte, které dosáhlo pátého roku před 1. září příslušného školního roku, kdy se začne vzdělávat)

Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.)

Додаток (прим.: не додається у дитини, яка досягла п’яти років до 1 вересня відповідного навчального року, коли вона починає навчання):

Підтвердження педіатра про те, що дитині були зроблені всі призначені регулярні щеплення, має документ, що вона має імунітет до інфекції або не може вакцинуватися через наявність протипоказань (§ 50 Закону № 258/2000 Зб. «Про охорону здоров’я та внесення змін до деяких відповідних законів», з поправками і доповненнями)        

 

 

 

Příloha č.1

 

Potvrzení dětského lékaře, že se dítě

 

jméno a příjmení: ………………………………………………………..

podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o

ochraně veřejného zdraví.

 

 

 

V ………………………………… dne …………………………

 

 

 

 razítko a podpis lékaře