Jdi na obsah Jdi na menu
 

Koncepční záměry MŠ

Náš školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání se jmenuje                                                                                                                                                     slunicko.png

„ROK SE SLUNÍČKEM“


a tvoří ho čtyři integrované bloky (podzim, zima, jaro, léto), vycházející z ročních období a významných dnů pro děti.

Jeho cílem je zdravé, veselé, harmonicky rozvíjející se dítě.

Rozvíjet osobnost dítěte po stránce tělesné, rozumové, estetické a citové. Osvojovat základy klíčových kompetencí od útlého věku a získávat předpoklady pro své celoživotní vzdělávání cestou výchovy v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí.

PODZIM
Zajistit, aby vstup do MŠ a odloučení od rodičů bylo pro dítě co možná nejpříjemnější a bezproblémové.

Vytvořit dítěti takové podmínky, aby si na konci tohoto období mohlo říci: „Těším se do školky“.

Seznámit děti s krásami podzimní přírody.
Vlídným přístupem učitelek a všech zaměstnanců MŠ navodit pocit bezpečí (individuální přístup k dětem – navazování kontaktu s učitelkami).
Seznámit dítě s novým prostředím MŠ a novými kamarády, postupně dítě zapojovat do her a činností (procházka po třídě – školce, děti vhodně motivovat říkadly, písničkami a improvizací s maňáskem, pohádkou vyprávěnou i hranou v MŠ).
Seznámit dítě postupně se základními pravidly soužití ve skupině dětí - navazování kamarádských vztahů mezi dětmi i mezi dospělými v MŠ (společně s dětmi vytvářet pravidla pro soužití ve třídě, zpívání koled pod vánočním stromem na náměstí).
Seznámit děti se změnami v podzimní přírodě a jak se připravuje na zimu – (vycházkami, výlety - např.do ZOO v Liberci, hrami v lese a parku).
Seznámit dítě s částmi svého těla (pomocí jednoduchých rytmických říkadel, cvičení a her, procvičení jemné motoriky při práci s keramickou hlínou a modelínou).
Posilovat zdraví dítěte v různých formách (při pobytu venku, saunování, plavání, zdravé stravování – dostatek čerstvé zeleniny a ovoce, pitný režim, seznámení se základními hygienickými návyky, základní pravidla bezpečného chování na ulici, počátek hry na flétny).

 


ZIMA
Vycházet z české lidové koledy a jejím prostřednictvím děti seznamovat s biblickým příběhem i tradicemi a tím směřovat k vánočnímu vystoupení pro rodiče.

Poznávat s dětmi radovánky, které se týkají zimy a  podílet se na vytváření hezkých vztahů a radostné nálady při sportech  a stavbách ze sněhu.

Podílet se s dětmi na péči o zvířátka v zimě.

Rozvíjet dětskou fantazii ve všech formách (kresba, malba, práce s modelínou, těstem, keramickou hlínou, seznámení s různým materiálem – stříhání, lepení, dramatizace).
Navozovat u dítěte citové prožitky (v koledách, příbězích  a pohádkách - pokusit se o jejich grafické a jazykové vyjádření, Mikulášská besídka v MŠ s nadílkou, vánoční besídka s rodiči ve třídách, návštěva kostela a zdobení stromečku za zpěvu koled, karneval ve třídách MŠ).
Prohlubovat schopnosti a dovednosti při pohybových činnostech ve třídách i venku (zimní sporty a radovánky - bezpečnost, cvičení na nářadí ve třídě, pohybové hry a hry se zpěvem – zapamatovat si jednoduchá pravidla, výměna rolí ve hře).  
Učit se ohleduplnosti ke kamarádům a dělit se o hračky, spolupráce v kolektivu ( při každodenních hrách se domluvit s kamarádem o hračku, nekazit hru druhým dětem, umět počkat a střídat se u hračky).

 


JARO
Seznámit děti s probouzející se přírodou živou i neživou, změnami počasí.

Přiblížit dětem svátky jara – Velikonoce a  svátek maminek.

Pozorovat s dětmi rozkvétající zahrady, domácí zvířata a jejich mláďata.

Provozovat pohybové aktivity v přírodě a zapojovat všechny smysly.

Učit se novým poznatkům o přírodě a ročních obdobích na základě pozorování a pokusů, vytvářet citlivý vztah k přírodě a posilovat ekologické cítění (při vycházkách – návštěva zvířátek, pokusy s rašením - větvičky, semínka ap.).
Prohlubovat základní návyky slušného chování k dětem i dospělým (pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se – při každodenních činnostech).
Učit dítě vyjadřovat dojmy a zážitky v různých formách (vyprávění, vyjádření kresbou, pohybem).
Seznámit dítě se vzdálenějšími místy a dopravními prostředky (výlety pěšky, autobusem, vlakem).
Poznávat a společně se podílet na oslavách vycházejících z lidových zvyků (zpěv písní sólo i kolektivně, vystoupení k zahájení výstavy k svátku maminek,  dramatizace pohádky).
Seznamovat dítě s různými materiály a technikami při tvořivé práci (zdobení třídy a školky na Velikonoce, dárky k Velikonocům a pro maminky).

 


LÉTO
Pobývat s dětmi co nejvíce venku  v přírodě a užívat si teplo léta.

Radostně se rozloučit s předškoláky a vytvářet u dětí povědomí sounáležitosti se světem, přírodou a společností.

Aktivně prožívat svátek dětí a zapojovat se do akcí s ním spojených (Pohádkový les, soutěže na zahradě, školní výlet).
Zdokonalovat dítě ve výtvarných a hudebních činnostech (návštěva koncertu dětí ze ZUŠ a výtvarného oboru ZUŠ).
Zdokonalovat dítě v samostatnosti a sebejistotě (požární soutěž pro skupiny předškolních dětí – Malý Soptík).
Podporovat dítě v různých pohybových činnostech (pohybové aktivity na zahradě i při vycházkách).
Podporovat děti k vzájemné toleranci a vytváření hezkých vztahů mezi sebou (rozloučení s předškoláky v MŠ,dárky,
víkendový pobyt u Máchova jezera).