Jdi na obsah Jdi na menu
 

GDPR

Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace                                                                

            IČ: 70695016, tel.: 483389462, e-mail: msslunickozb@volny.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informační memorandum - kategorie zpracovávaných osobních údajů

Škola provádí dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovávání osobních údajů, které správci ukládá zvláštní zákon nebo je zpracovávání potřebné k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního právního předpisu.

Škola má za povinnost podle § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů zajistit, aby byly informace týkající se účelu zpracování, kategorií osobních údajů a subjektů údajů, kategorií příjemců a doby uchovávání zveřejněny/zpřístupněny dálkovým přístupem na internetových stránkách

Naše organizace podnikla veškeré nezbytné kroky k posílení bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů a ke splnění všech předepsaných povinností dle Metodiky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s jehož detailním zněním se můžete seznámit zde (viz odkaz) http://www.msmt.cz/file/44592/

 

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávání. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

 1. minimalizovat jejich nutný rozsah,
 2. chránit je a kontrolovat přístup k nim,
 3. vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné.

 

 

 

Účely zpracování:

 • plnění povinností Mateřské školy Železný Brod, Slunečná 327, příspěvkové organizace, včetně poskytování informací
 • plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci Mateřské školy Železný Brod, Slunečná 327, příspěvkové organizace
 • správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů a areálu
 • správa našich každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek, vedení Mateřské školy Slunečná 327, příspěvkové organizace, audit, kontrola, vykazování a dodržování právních předpisů

 

 

Příjemci osobních údajů:

 • Dle požadavků zákona: Osobní údaje týkající se jednotlivců můžeme zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám prosazování zákona a agenturám, v rozsahu vyžadováným zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků
 • Třetí strany: Veškeré zpracovávání těchto osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů a bude v souladu s původními účely. Osobní údaje předáváme třetím osobám pouze v zákonem předepsaných případech (povinná hlášení orgánům státní správy, samosprávy, pojišťovny, orgány finanční správy apod.) nebo v nezbytném rozsahu vybraným dodavatelům, kteří pro nás zajišťují některé služby, jako například vedení účetnictví nebo správu informačních technologií (IT, matriky, systémy pro stravování apod.). Se všemi takovými osobami máme jasně nastavené smluvní vztahy a všichni dodavatelé splňují nezbytná pravidla pro zpracování osobních údajů v rozsahu a parametrech vyžadovaných nařízením GDPR v rámci povinností zpracovatele dle požadavku čl. 28 Nařízení. 

 

 

ID

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Kategorie subjektu údajů

Kategorie příjemců

Doba uchování

1.

Povinnost správce OÚ vyplývající ze zákona

 (uzavírání pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti, zpracování platů, zdanění, odvody sociálního a zdravotního pojištění, roční zúčtování daně, ELDP, statistické účely, čerpání z FKSP, povinné preventivní lékařské prohlídky, evidence pracovních úrazů apod.) Upraveno následujícími zákony:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

 • adresní a identifikační údaje
 • údaje o jiné osobě

zaměstnanci

správce osobních údajů, zdravotní pojišťovny, Česká správa sociálního zabezpečení

doba stanovená legislativními požadavky pro jednotlivé agendy

2.

Evidence uchazečů o zaměstnání

 • adresní a identifikační údaje

 

uchazeči o zaměstnání

správce osobních údajů

1 rok

3.

Dokumentace žáků 
a) Žádost o přijetí ke vzdělávání

b) výsledky vzdělávání
c) údaje o žácích z pedagogicko-psychologické poradny, SPC, lékařské posudky
d) školní matrika vedená na základě § 28, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

e) prezentace školy (fotografie, výtvarná díla, audio a video záznamy…)

 • adresní a identifikační údaje
 • zvláštní kategorie osobních údajů
 • popisné údaje
 • údaje o jiné osobě

děti

správce osobních údajů
Ústav pro informace ve vzdělávání
Správa sociálního zabezpečení

školní matrika,
osobní spisy žáků - 20 let
Třídní knihy - 10 let

Kniha úrazů – 5 let

Záznamy o úrazu – 10 let

Prezentace-doba stanovená souhlasem

4.

Kniha úrazů a Záznamy o úrazu dle zákonů:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

identifikační údaje

děti, zaměstnanci

správce osobních údajů, rodiče - zákonní zástupci dětí

stanovené orgány a instituce (dle okolností - Policie ČR, pojišťovna, zřizovatel školy, zdravotní pojišťovna, inspektorát České školní inspekce, oblastní inspektorát práce)

Kniha úrazů - 5 let
Záznamy o úrazu - 10 let

5.

Projekty – evidence členů realizačních týmů a podpořených osob v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/2013

dle nastavení povinných monitorovacích indikátorů řídícím orgánem

zaměstnanci, podpořené osoby

správce osobních údajů, řídící orgán projektu

dle požadavků řídícího orgánu

6.

Hlášení výjimečných situací

 • adresní a identifikační údaje
 • zvláštní kategorie osobních údajů
 • popisné údaje
 • údaje o jiné osobě

děti, zákonní zástupci

správce osobních údajů

OSPOD, Policie ČR

doba stanovena legislativními

požadavky

7.

Evidence strávníků jídelny dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

adresní a identifikační údaje

děti, zaměstnanci

 

správce osobních údajů

1 rok po skončení školního roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všichni zaměstanci a osoby, které mají v rámci naší školy přístup k osobním údajům, jsou řádně proškoleni a jsou seznámeni s pravidly bezpečnosti a důvěrnosti při nakládání s osobními údaji. Zejména je ze strany organizace kladena vysoká priorita zabezpečení údajů o nezletilých osobách.

 

 

Uchovávání:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.

 

Ochrana osobních údajů:

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů: Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

Způsob ochrany osobních údajů zpracovávaných v zastoupení centálních orgánů veřejné správy (kdy působíme jako zpracovatel dat): V některých případech zpracováváme osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepoužíváme je ani nepředáváme dále k vlastním účelům. Dodržujeme kontroly bezpečnosti informací, jejichž účelem je ochrana Vašich údajů. Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů správce nebo za účelem výkonu svěřených agend.

 

Práva subjektu údajů:

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva

 • na přístup k osobním údajům,
 • jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • výmaz, pokud se nejedná o údaje zpracovávané na základě zákona, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud byl souhlas odvolán,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů

a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se na nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Můžete mít rovněž právo na podání stížnosti u Dozorového orgánu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

 

Souhlas a jeho odvolání:

Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, ve smyslu jak je uvedeno v tomto dokumentu.

V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas.

Máte možnost vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu přímo u ředitelky školy, tel. 483389462, msslunickozb@volny.cz

 

 

 

Kontaktní údaje Správce:

Název organizace

Mateřská škola Železný Brod Slunečná 327, příspěvková organizace

Sídlo organizace

Slunečná 327, 468 22 Železný Brod

70695016

Statutární zástupce

Eva Dvořáková

Kontaktní telefon

+420 483389462

Kontaktní e-mail

msslunickozb@volny.cz

   

ID datové schránky

jezk4z5

Web

www.msslunecna.cz

 

 

 

 

Kontaktní údaje Pověřence:

Titul

Mgr.

Jméno

Tereza

Příjmení

Červenková

Kontaktní telefon

+420 483 333 941, mobil: 777 515 582

Kontaktní e-mail

sekretariat@zelbrod.cz

:

 

 

 V Železném Brodě dne 25. 5. 2018                                                                                                               Eva Dvořáková

                                                                                                                                                                                   ředitelka školy