Jdi na obsah Jdi na menu
 

Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace

/ zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004Sb. § 30/

 

           

Účinnost od:  20.3.2017                                          

 

Čl. I

Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1.      Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

1.1             Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 • na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu RVP PV, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

 • na zajištění činností a poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

 • na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

   

  1.2                         Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských   práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

    

  2.      Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti

   

  2.1             Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní           zástupci“) mají právo

 • být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení – informace mohou získávat denně při předávání dítěte, sjednáním pohovoru s třídní učitelkou, dle charakteru požadovaných informací s ředitelkou školy

   

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkající se podstatných záležitostí  vzdělávání jejich dětí

 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí

   

 • mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů, být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje

   

 • vyjádřit se k provozu MŠ, stravování, výchovně vzdělávací práci, navrhnout možnosti práce s dětmi, změny v organizaci chodu školy, apod.

   

 • na informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v chodbě před šatnami. Školní vzdělávací program má název ROK SE SLUNÍČKEM, jehož cílem je – ZDRAVÉ, VESELÉ, HARMONICKY ROZVÍJEJÍCÍ SE DÍTĚ –

   

 • účastnit se třídních schůzek, které probíhají zpravidla 1x ročně – po zahájení nového školního roku

   

  3.      Povinnosti zákonných zástupců

   

  3.1             Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy jejich dítěte

 • informovat pedagogické pracovníky o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 • oznamovat ředitelství mateřské školy údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky,

   

 • dodržovat stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy, školní řád

 • oznámit mateřské škole osobně, telefonicky nebo SMS. Pokud možno den předem nebo do 7,00 hod. prvního dne nepřítomnosti

   

 • rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si děti berou do školy

   

 • zprávy pro rodiče týkající se pořádání a organizování mimoškolních aktivit a dalších činností spojených se vzděláváním dětí se umísťují v šatně na nástěnce, webových stránkách. Rodiče jsou povinni informace sledovat.

 

 • zákonný zástupce dítěte, které plní povinnou předškolní docházku v MŠ, ji ukončuje předložením Rozhodnutí o přijetí dítěte do ZŠ s nástupem od 1.9. následujícího školního roku.

   

  Čl.  II

   

  Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

   

  4.            Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke                             vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům                po ukončení vzdělávání

   

 • Rodič přivádí dítě do MŠ v době od 6, 30 hod. – 8,00 hod. MŠ je v této době odemčena – vchod je pod dohledem kamery. Pozdější příchod je možný pouze po předchozí ústní či telefonické domluvě.

   

 • Povinné předškolní vzdělávání probíhá od září 2017 vždy od 8.00 do 12.00 hodin.

   

 • Dítě předá převléknuté a přezuté učitelce ve třídě. Za jiné postupy nepřebírá MŠ zodpovědnost. Je vhodné mít náhradní oblečení na převlečení (spodní prádlo, punčocháče, triko). Doporučujeme též lehce zaměnitelné oblečení označit.

   

 • Je nutné dbát na hygienu dětí a čistotu oblečení.

   

 • Do mateřské školy patří pouze dítě zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout. Každé infekční onemocnění dítěte se MŠ hlásí. Při návratu do kolektivu je třeba předložit lékařské potvrzení, že je dítě zdravé.

   

 • Rodič vyzvedává dítě po obědě v době od 12,00 - 12,30. Odpoledne v době od 14,30 – 16,00 hod. Dítě vyzvedává zákonný zástupce nebo jiná dospělá osoba, jimi pověřená. Starší sourozenci a ostatní osoby jen s písemným souhlasem rodičů – uvedeno v Evidenčním listu dítěte

   

        _    Povinností zákonného zástupce je, že si dítě z MŠ vyzvedává v určené době

              tj. do 16.00 hodin – dle vyhlášky č.14/2005 Sb. §5 odt.1

               Pokud tak tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje.

               Zákonný zástupce může písemně pověřit k vyzvednutí jinou osobu (pro případ

               své nedostupnosti) a uvede na ní telefonický kontakt. Pedagogický pracovník

               kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku

               dostupný na žádném poskytnutém kontaktu. Pokud se pedagogickému pracovníkovi

               nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán

               sociálně právní ochrany dítěte ( OSPOD), jejíž povinností je zajistit neodkladnou péči

               dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku.

               Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má MŠ po-

               vinnost písemně informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu

               MŠ.

               Pokud dojde k opakovanému narušení provozu MŠ, může ředitel rozhodnout

               o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu §35 odst.1 písmene b) školského

               zákona.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. III

 

Provoz a režim mateřské školy

 

 • Provoz MŠ:6.30  -  16,00 hod.

   

 • Denní režim: pouze orientační, nezávazný z hlediska času i obsahu

 

 

6.30 – 8.15  :  scházení dětí – ranní filtr , ranní hry dle volby a přání,                              

                       individuální rozhovory s dětmi

 

8.15 -  8.40  :  ranní cvičení, organizované  činnosti

                        ve skupinách i individuálně

 

8.40 -  9.00  :  hygiena, svačina

 

9.00 -  9.30  :  hry dětí, individuální práce s dětmi

 

 1. - 11.30:hygiena, příprava na pobyt venku a pobyt venku

   

 2. - 12.00:hygiena, oběd

   

              12.00 -  14.00:  hygiena, odpočinek ( dle potřeb dětí )

   

              14.00 -  14.30:  hygiena, svačina

   

              14.30 -  16.00: odpolední zájmové činnosti dětí ( hry + dle zájmu dětí

                                      pokračování organizovaných a individuálních činností)

                                     

   

   

   

   

Pro děti je po celý den zajištěn pitný režim, jsou respektovány ind. potřeby odpočinku a spánku, jídla a další specifické potřeby dětí.

 

 • Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na6 týdnů. Omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy 2 měsíce předem.

 • Přijímací řízení do MŠ – viz Kritéria pro přijímání dětí do MŠ a k PV a ukončování vzdělávání dětí v MŠ

 • Stravování dětí a forma platby – viz Směrnice o školním stravování

 • Úplata za PV a forma platby – viz Směrnice o platbě úplaty za PV

   

   

   

   

   

 • Nakládání s finančními prostředky od rodičů

   

   

  Účetnictví mimoškolních aktivit – Rodiče předají třídním učitelkám částku určenou na MA( divadla, kino, besídky, výlety, rozloučení s předškoláky apod.) ve výši 500 Kč na jeden školní rok. Finance jsou účelově využívány pro každé jednotlivé dítě, jsou vedeny mimo účetnictví školy zvláštní pokladnou.

   Všechny akce pro děti a finanční částka je vždy zapsána na arch vyvěšený na nástěnce.

   

   

  ČL.  IV

   

  PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ            

   

  5.                  Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

   

  1. Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

    

  2. Bezpečnost dětí v rámci budovy a při mimoškolních aktivitách je řešena Směrnicí k zajištění bezpečnosti dětí v MŠ.

    

  3. Počty dětí mimo území MŠ ( za území MŠ je považována škola a zahrada školy.)

    

            Skupina dětí odchází mimo území MŠ se dvěma učitelkamizodpovídají max. za

            27 dětí.          

           

            Pokud odchází se skupinou dětí pouze jedna učitelka, jsou max. počty dětí stanoveny následovně:

           

   Třída  Srdíčko  -  15 dětí, Třída  Sluníčko  -  15  dětí, Třída Beruška  -  20 dětí

    

   Pokud jsou ve skupině integrované děti, jsou počty stanoveny následovně:

    

1 – 3  integrované dítě nebo 3 dvouleté děti

Učitelka a asistent pedagoga nebo chůva -  dohled dvou pracovníků

19 dětí celkem

           

 

5.4    Počty dětí při pobytu na zahradě školy

      

         Skupina dětí je na zahradě školy se dvěma učitelkami – zodpovídají za max. 27 dětí,

         v mimořádných situacích do 40 dětí.

         Pokud je na zahradě školy se skupinou dětí pouze jedna učitelka, jsou max. počty dětí stanoveny následovně:

Třída Srdíčko  -  20 dětí, Třída Sluníčko  -  20 dětí,  Třída Beruška –  27  dětí

 

Pokud jsou ve skupině integrované děti, jsou počty stanoveny následovně:

        

1 - 3 integrované děti

 

učitelka + asistent pedagoga, nebo chůva – dohled dvou pracovníků

19 dětí celkem

 

                     Činnosti dětí je nutné volit s maximálním ohledem na bezpečnost dětí. Při vyšším počtu dětí nelze opustit budovu MŠ. V případě, kdy odchází uč. na vycházku sama, volí k pobytu dětí vždy nefrekventovaná a bezpečná místa.

        

6.      Zásady bezpečnosti při práci s dětmi při pobytu venku, na školní zahradě, při          sportovně pohybových činnostech

 

6.1    Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a        ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní           legislativa.

6.2    Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled      na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 

a)     přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech

 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci

 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno, pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny

 • při přecházení vozovky používá pedagogický doprovod zastavovací terč

 • za snížené viditelnosti a při chůzi podél frekventované komunikace používá pedagogický dozor minimálně pro první a poslední dvojici dětí reflexní vesty 

   

 • pobyt dětí v přírodě, na zahradě

  • před odchodem na vycházku je nutné zkontrolovat oblečení dětí

  • k volným hrám se využívají pouze známá bezpečná místa

  • při přechodu lávky, nebo mostu dbají pedagogické pracovnice na možné nebezpečí

  • při plnění společných úkolů nebo činnosti náročnější na bezpečnost –bobování - odchází se skupinou 2 učitelky, nebo učitelka s asistentem pedagoga či dospělou osobou v pracovně právním vztahu k MŠ. Dbají, aby po jedné straně vystupovaly a po druhé sjížděly.

  • učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet dětí

    

   na zahradě školy

  • pokud je na zahradě školy více tříd, každá třída se pohybuje v jiné části zahrady. Učitelky zodpovídají za svoji skupinu dětí. Před vstupem na zahradu vždy zkontroluje bezpečnost a neporušenost herních prvků, mobiliáře a zahradních staveb, které budou při činnostech a hře dětí využívat.

    

   d)      sportovní činnosti a pohybové aktivity

   ·       před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají v budově, na zahradě školy, v tělocvičně ZŠ nebo kdekoli v terénu, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

   ·        pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 • při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, určí ředitelka školy dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

   

  7.      Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

   

  7.1    V rámci ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem         seznamováni s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální             závislosti (počítače, televize, video)  vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim   vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

  7.2    V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí     pracovníci mateřské školy monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech        s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to     ve        spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských          zařízení.

  7.3    Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu     mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými        pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

   

   

   

   

   

   

  Čl. V

  ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

   

  8.      Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání:

  Po dobu vzdělávání dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacímu potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

   

  9.      Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy                  při jejich pobytu v mateřské škole:

  Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy, a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásit tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

   

  Čl. VI

   

  zÁvěrečná ustanovení

   

  10.    Účinnost školního řádu

   

  10.1. Tento školní řád vstupuje v účinnost od  20.3.2017


   

  11.    Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

   

  1. Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu a to nejpozději do 15 dnů od nabytí jeho platnosti.

  2. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

  3. O vydání a obsahu školního řádu informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí formou vyvěšení školního řádu na nástěnce před šatnami dětí a na webových stránkách školy. Rodiče nastupujících dětí mají podepsané potvrzení o seznámení se Školním řádem a sledování jeho aktualizace.

     

    

   V Železném Brodě dne 10.3.2017

    

    

    

    

                                                                                                                                     Eva Dvořáková

                    ……………………………..                                                   ……………………………..

                                   razítko                                                                                     ředitelka školy