Jdi na obsah Jdi na menu
 

Školní řád

Školní řád

 

 

 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

           

Č. j: 2022/01

Vypracovala: Daniela Lufinková, ředitelka školy

Schválila: Daniela Lufinková, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne: 25. 8. 2022

Řád nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022

Závaznost: Školní řád je závazný pro děti, jejich zákonné zástupce a všechny zaměstnance mateřské školy.

 

Obsah

1. Úvod, všeobecná ustanovení 3

2. Zásady, cíle, práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání 4

2.1. Zásady předškolního vzdělávání 4

2.2 Cíle předškolního vzdělávání 4

2.3 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání 4

2.4 Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti 5

2.5 Základní práva pedagogů a zaměstnanců mateřské školy. 5

2.6 Povinnosti přijatých dětí 6

2.7 Povinnosti zákonných zástupců. 6

2.8 Povinnosti pedagogů a zaměstnanců mateřské školy. 7

3. Provoz a vnitřní režim mateřské školy. 9

3.1. Organizace provozu mateřské školy. 9

3.2 Vnitřní režim mateřské školy. 9

3.3 Denní činnosti dětí 10

3.4 Přivádění a propouštění dětí 10

3.6 Organizace vzdělávání mimo budovu mateřské školy. 11

3.7 Povinné předškolní vzdělávání 11

3.9. Individuální vzdělávání 13

3.10 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka. 13

3.11 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 13

3.11.1 Kritéria obsahující postupně nárok na předškolní vzdělávání 14

3.12 Evidence dítěte. 15

3.13 Úplata za předškolní vzdělávání 15

3.14 Ukončení docházky do mateřské školy. 15

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 16

4.1 Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany. 16

4.2 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 16

4.3 Předcházení úrazům.. 17

4.4 První pomoc a ošetření 17

4.5 Prevence šíření infekčních onemocnění 17

5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí 19

6. Závěrečná ustanovení 19

6.1 Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem.. 19

6. Přílohy. 20

6.1 Příloha č. 1 Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání 20

 

 

 

 

1. Úvod, všeobecná ustanovení

Školní řád vydala ředitelka mateřské školy v souladu ustanovením §30 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a je závazný pro děti, jejich zákonné zástupce a zaměstnance mateřské školy. Školní řád se řídí školským zákonem, vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále „vyhláška o předškolním vzdělávání“), Listinou základních práv a svobod, zákonem č.500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“).

 

1.1 Základní informace

Název a adresa školy: Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace
                                        Slunečná 327, Železný Brod 46822

IČO: 70695016

Telefon: 736 768 212

E-mail: msslunickozb@volny.cz

Datová schránka: jezk4z5

Internetové stránky: www.msslunecna.cz

Bankovní spojení: 78-5809300297/0100

Ředitelka školy: Daniela Lufinková

Zástupkyně ředitelky: Jitka Hušková

Učitelky: Zuzana Trakalová, Zdeňka Kopalová, Zuzana Bakešová, Patricie Svobodová

 

Vnitřní uspořádání tříd:

 • Třída Beruška (děti ve věku od 5 do 7 let)
 • Třída Sluníčko (děti věkově smíšené zpravidla od 3 do 5 let)
 • Třída Srdíčko (děti věkově smíšené zpravidla od 3 do 5 let)

 

Mateřská škola je s celodenním provozem určena pro děti předškolního věku.
Je zde uplatňováno předškolní vzdělávání, které podporuje rozvoj osobnosti dítěte,
podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojování základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.

 

 

2. Zásady, cíle, práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

2.1. Zásady předškolního vzdělávání

Vzdělávání je založeno na zásadách podle ustanovení Zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

 • rovného přístupu každého občana ČR nebo jiného členského státu EU, bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního nebo jiného postavení občana
 • zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce
 • vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků ve vzdělání
 • svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání
 • zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod
 • hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto zákonem a vzdělávací program

 

2.2 Cíle předškolního vzdělávání

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji
 • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy
 • podílí se na získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně

 

2.3 Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 • na vzdělávání (čl. 33 hl. IV. Listina základních práv a svobod)
 • na svobodu projevu, toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu…čl. 13 Úmluva o právech dítěte
 • na informace o jeho výsledcích, formou dle nejnovějších poznatků z oboru pedagogiky a psychologie
 • svobodně zvolit, zda se zúčastní jednotlivých činností v programu dne
 • svobodně (v rámci slušného chování) se vyjadřovat ke všem rozhodnutím pedagoga
 • svobodně volit hru v době volných her
 • dítě má právo na ochranu před nebezpečím
 • dítě má právo na odpočinek
 • děti mají právo na informace, které je zajímají (odpovědi - přiměřené k jejich věku)
 • děti mají právo na vlídné, laskavé, ohleduplné, vstřícné jednání od všech zaměstnanců mateřské školy

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

  

2.4 Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání děti

Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí, (dále jen „zákonní,zástupci“) mají právo

 • být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení – informace mohou získávat denně při předávání dítěte, sjednáním pohovoru s třídní učitelkou, dle charakteru požadovaných informací s ředitelkou školy

 

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkající se podstatných záležitostí  vzdělávání jejich dětí
 • na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí
 • mají možnost se podílet na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje
 • vyjádřit se k provozu mateřské školy, stravování, výchovně vzdělávací práci, navrhnout možnosti práce s dětmi, změny v organizaci chodu školy, apod.
 • na informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný v chodbě před šatnami. Školní vzdělávací program má název ROK SE SLUNÍČKEM, jehož cílem je – ZDRAVÉ, VESELÉ, HARMONICKY ROZVÍJEJÍCÍ SE DÍTĚ –
 • účastnit se třídních schůzek
 • konzultovat veškerou činnost s pedagogy
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života
 • pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte z mateřské školy (nutnost vyplnění pověření o vyzvedávání dítěte z mateřské školy)

 

2.5 Základní práva pedagogů a zaměstnanců mateřské školy

Pedagogové a zaměstnanci mateřské školy mají právo:

 • na důstojné prostředí, ve kterém vykonávají svou práci
 • v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do mateřské školy dítě, které vykazuje známky infekčního onemocnění, či jiné nemoci
 • požadovat od zákonných zástupců dodržování školního řádu

 

2.6 Povinnosti přijatých dětí

Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má povinnost

 • respektovat učitelky
 • oznamovat přání, potřebu
 • oznamovat jakékoliv násilí (fyzické i psychické)
 • dodržovat hygienu
 • vytvářet hezké mezilidské vztahy

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání: po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

2.7 Povinnosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

 • zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy
 • osobně předat dítě učitelce do třídy, je nepřípustné, aby dítě do mateřské školy chodilo samostatně
 • přivádět do mateřské školy dítě bez známek infekčního či jiného onemocnění
 • každé infekční onemocnění nebo jiná závažná onemocnění dítěte i členů rodiny oznámit v mateřské škole
 • přivést dítě do mateřské školy ve stanovenou dobu, mimo ni pouze s nahlášením pozdního příchodu (nejpozději jeden pracovní den předem)
 • hradit ve stanovený termín úplatu za předškolní vzdělávání a stravné v mateřské škole
 • respektovat provozní dobu mateřské školy
 • dodržovat školní řád
 • dbát pokynů a informací mateřské školy
 • nevodit do objektu zvířata, nevjíždět s kočárkem
 • dodržovat v celém objektu mateřské školy zákaz kouření
 • nést zodpovědnost za věci, které si dítě přineslo z domova
 • na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy jejich dítěte
 • oznamovat ředitelství mateřské školy údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v školském zákoně pro vedení školní matriky, nahlásit změny v osobních datech dítěte, telefonních spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny
 • oznámit nepřítomnost dítěte v mateřské škole osobně, telefonicky nebo SMS zprávou, pokud možno den předem, nebo do 7.00 prvního dne nepřítomnosti
 • nést zodpovědnost za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si děti berou do mateřské školy
 • sledovat informace, které jsou umisťovány na nástěnce mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy (pořádání a organizování mimoškolních aktivit a dalších činností spojených se vzděláváním dětí)
 • dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami, stanovenými školním řádem

Pokud pověřená osoba narušuje závažným způsobem provoz mateřské školy i školní řád při

vyzvedávání dítěte, může učitelka zamezit vydání dítěte této osobě podle ustanovení §5 odst. 1 vyhlášky o předškolním vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte bude muset vyzvedávat dítě sám nebo písemně pověřit jinou osobu. Pokud toto neučiní a pověřená osoba bude dále narušovat závažným způsobem provoz mateřské školy, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání podle ustanovení §35 odst. 1 písm. b) školského zákona. Zákonný zástupce tím, že pověří vyzvedáváním dítěte někoho, kdo narušuje provoz mateřské školy, sám narušuje provoz mateřské školy. O porušování provozu mateřské školy je vedena evidence.

Povinností zákonného zástupce je, že si dítě z MŠ vyzvedává v určené době tj. do 16.00 hodin – dle vyhlášky č.14/2005 Sb. §5 odt.1. Pokud tak tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje. Zákonný zástupce může písemně pověřit k vyzvednutí jinou osobu (pro případ své nedostupnosti) a uvede na ní telefonický kontakt. Pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD), jejíž povinností je zajistit neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku. Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má MŠ povinnost písemně informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu MŠ. Pokud dojde k opakovanému narušení provozu MŠ, může ředitel rozhodnout  o ukončení předškolního vzdělávání ve smyslu §35 odst.1 písmene b) školského zákona.

 

Je zakázáno nosit do mateřské školy a dětem podávat léky v mateřské škole. V případě

alergického onemocnění dítěte a potřebě podávání léků je nutné potvrzení od lékaře.

 

2.8 Povinnosti pedagogů a zaměstnanců mateřské školy

Pedagogové a zaměstnanci mateřské školy mají povinnost:

 • přispívat svou výchovnou činností k výše uvedeným právům dítěte
 • umět vyslechnout dotaz, přání či stížnost zákonných zástupců, umět vhodně odpovědět a zachovat důvěrnost informace
 • zachovávat a chránit soukromí rodiny, respektovat rodičovská pravidla při výchově dítěte
 • poskytnout dětem klidnou atmosféru
 • povzbuzovat rodiče k aktivní spoluúčasti na dění v mateřské škole
 • hledat vhodná řešení vzniklých problémů
 • být odpovědný za bezpečnost dítěte v mateřské školy od doby převzetí až do doby předání zákonnému zástupci (či pověřené osobě)
 • dodržovat řád mateřské školy
 • dodržovat zákaz kouření v celém objektu mateřské školy
 • vychovávat a vzdělávat děti podle RVP PV, ŠVP PV
 • budovat a udržovat dobré vztahy mezi zaměstnanci, dětmi a zákonný-mi zástupci, vycházení ze vzájemné úcty a respektu
 • řídit se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 • vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti
 • všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace
 • zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole
 • informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • učitelé školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření

 

3. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

3.1. Organizace provozu mateřské školy

 • omezení nebo přerušení provozu v červenci, srpnu (oznámení 2 měsíce předem)
  a o vánočních prázdninách stanoví ředitelka po projednání se zřizovatelem podle vyhlášky o předškolním vzdělávání v souladu s ustanovením § 3 odst. 1
 • omezení nebo přerušení provozu ze závažných důvodů a po projednání
  se zřizovatelem v souladu s ustanovením َ§ 3 odst. 2, vyhlášky o předškolním vzdělávání
 • rodič přivádí dítě do MŠ v době od 6.30 do 8.00, vchod je pod dohledem kamery (pozdější příchod je možný pouze po předchozí ústní či telefonické domluvě)
 • povinné předškolní vzdělávání probíhá od září vždy od 8.00 do 12.00 hodin
 • rodič vyzvedává dítě po obědě v době od 12.00 do 12.30, po poledním odpočinku
  v době od 14.30 do 16.00
 • dítě vyzvedává zákonný zástupce nebo jiná dospělá osoba, jimi pověřená, starší sourozenci a ostatní osoby jen s písemným souhlasem rodičů – uvedeno v Evidenčním listu dítěte, případně v dokumentu „Zmocnění k vyzvedávání dítěte
 • z MŠ jinou osobou“
 • provoz mateřské školy je od  6.30  do 16.00 hod
 • provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 6 týdnů
  - omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy 2 měsíce předem.
 • přijímací řízení do MŠ – viz Kritéria pro přijímání dětí do MŠ a k předškolnímu vzdělávání a ukončování vzdělávání dětí v MŠ
 • stravování dětí a forma platby – viz Směrnice o školním stravování
 • úplata za předškolní vzdělávání a forma platby – viz Směrnice o platbě úplaty za PV

 

3.2 Vnitřní režim mateřské školy

 • výchovně vzdělávací činnost probíhá podle školského vzdělávacího programu:

„Rok se Sluníčkem“, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání schváleného MŠMT, tvoří ho čtyři integrované bloky (podzim, zima, jaro, léto), vycházející z ročních období a významných dnů pro děti. Jeho cílem je zdravé, veselé, harmonicky rozvíjející se dítě.

 • organizaci při činnostech zajišťuje příslušná učitelka, která ručí za bezpečnost dětí a mění si organizaci dle činností, rozvíjí se osobnost dítěte po stránce tělesné, rozumové, estetické a citové; osvojují se základy klíčových kompetencí od útlého věku a získávají se předpoklady pro celoživotní vzdělávání cestou výchovy v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí; rozvíjí se samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistota a tvořivost dětí
 • spolupráce s rodiči je zajišťována prostřednictvím individuálních rozhovorů, osobního setkávání, telefonicky, informací na nástěnkách školy a webových stránkách
 • všichni pracovníci mateřské školy vytváří bezpečné a šťastné prostředí

 

3.3 Denní činnosti dětí

pouze orientační, nezávazný z hlediska času i obsahu
 

6.30 – 8.00

scházení dětí – ranní hry dle volby a přání, individuální rozhovory s dětmi

8.00 – 8.40

ranní cvičení, organizované výchovně vzdělávací  činnosti ve skupinách i individuálně

8.40 – 9.00

hygiena, svačina

9.00 – 9.30

hry dětí, individuální práce s dětmi

9.30 – 11.30

hygiena, příprava na pobyt venku a pobyt venku

11.30 – 12.00

hygiena, oběd

12.00 – 14.00

hygiena, odpočinek

14.00 – 14.30

hygiena, svačina

14.30 – 16.00

odpolední zájmové činnosti dětí (hry + dle zájmu dětí pokračování organizovaných a individuálních činností)

 

 

 Pro děti je po celý den zajištěn pitný režim, jsou respektovány ind. potřeby odpočinku a spánku, jídla a další specifické potřeby dětí.

 

 3.4 Přivádění a propouštění dětí

 • zákonní zástupci respektují dobu přivádění a propouštění dětí
 • zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy, týkajících se vzdělávání dítěte
 • dítě musí být do třídy přivedeno nejpozději v 8.00, budovu mateřské školy musí opustit nejdéle v 16.00
 • zákonní zástupci oblečení ukládají do označených poliček a denně jej kontrolují
 • děti by měly mít své věci označené:
  • bačkory na přezutí – s pevnou patou, ne pantofle, ne obuv typu „crocs“
  • pyžamo – 1 týdně doma vyprat
  • oblečení a obuv na zahradu – dle ročního období
  • oblečení do třídy
  • náhradní spodní prádlo, ponožky, náhradní oblečení
  • nepromokavá obuv
  • pláštěnka
  • papírové kapesníky
 • do mateřské školy nepatří cenné předměty, za ztrátu škola nenese zodpovědnost

 

3.5 Organizace školního stravování

 • při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy (nutriční doporučení)
 • dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu
 • kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, vodu), děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole, v samoobslužném systému podle vlastního pocitu žízně.
 • přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 7.00
 • odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte osobně nebo telefonicky
 • po nemoci nebo jiné nepřítomnosti je nutné přihlásit dítě ke stravování nejpozději do 7.00 daného dne
 • podávání svačin, obědů: viz. Denní činnost dětí
 • systém podávání svačin je samoobslužný s podporou učitelky
 • systém podávání obědů - vydává kuchařka, pedagogický dohled zajišťují učitelky.
 • školní stravování v mateřské škole zajišťuje školní kuchyně, umístěna v budově mateřské školy.
 • do mateřské školy je zakázáno /z hygienických důvodů /donášet jakékoli potraviny dítětem nebo jeho zákonným zástupcem
 • obědy se platí každý měsíc vždy do 15. dne trvalým příkazem na číslo účtu
 • celková zálohová částka se řídí Směrnicí o školním stravování
 • cena stravného je stanovena v souladu s novelou vyhláškou č. 107/2005 Sb., ve znění
 • pozdějších předpisů

 

3.6 Organizace vzdělávání mimo budovu mateřské školy

 • mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy
 • k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka školy počet učitelek mateřské školy tak, aby na jednu učitelku připadalo: nejvýše 15 dětí (třída Sluníčko, Srdíčko), nejvýše 20 dětí (třída Beruška)
 • všechny děti jsou v MŠ pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ

3.7 Povinné předškolní vzdělávání

 

 • od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak (§ 34a odst. 1) v období od září – červen
 • zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 1)
 • pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle § 182a školského zákona (§182a)
 • dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, tj. pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2)
 • v případě, že zákonný zástupce dítěte volí jinou formu povinného předškolního vzdělávání (individuální vzdělávání, lesní školku, přípravnou třídu ZŠ, třídu přípravného stupně ZŠ speciální nebo zahraniční školu na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění PŠD /podle § 38a/) oznamuje tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy
 • zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, 4 hodiny denně a to od 8.00 do 12.00 hod (§1c vyhlášky č. 14/2005 Sb.)
 • zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do školy. Zanedbává-li péči o povinné předškolní vzdělávání, dopustí se tím přestupku podle 182a školského zákona (§182a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)
 • v případě nepřítomnosti dítěte v mateřské škole je třeba ho omluvit standardním způsobem (osobně, telefonicky, SMS zprávou) a po příchodu přinést potvrzení od lékaře, či jinou písemnou omluvenku

 

3.8 Distanční vzdělávání

 

 • dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 184a Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách
 • mateřská škola je povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobe dětem, které plní povinnou předškolní docházku v případě, kdy je ve škole znemožněna přítomnost více než polovině dětí, kterých se povinná předškolní docházka týká
 • zákonný zástupce má povinnost telefonicky či písemně nahlásit a omluvit nepřítomnost dítěte při distančním vzdělávání nejpozději do 3 dnů.
 • forma distanční výuky je přizpůsobena potřebám dítěte a možnostem rodiny
 • možnosti distančního vzdělávání v naší mateřské škole
  • webové stránky (zveřejňování materiálů)
  • elektronická komunikace (e-mail, WhatsApp)
  • osobně (odběr materiálů před vchodem do budovy MŠ)
  • on-line setkávání (Google Meet)
  • individuální telefonické rozhovory (dle potřeby dítěte)
 • hodnocení distančního vzdělávání
  • individuálně, odevzdání vypracovaných materiálů (e-mail, poštovní schránka MŠ)

 

 

 

3.9. Individuální vzdělávání

 

 • zákonný zástupce je povinen písemně oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání (§ 34a odst. 4)
 • oznámení o zahájení individuálního vzdělávání je přílohou tohoto školního řádu
  • musí obsahovat:
   • jméno, příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu
   • termín individuálního vzdělávání
   • důvod individuálního vzdělávání
 • ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno (RVP PV, ŠVP)
 • k ověření očekávaných výstupů je doporučeno donést veškeré materiály prokazující vzdělávání dítěte (výkresy, pracovní listy, výrobky, fotografie atd.)
 • termín ověření je na dohodě ředitele a zákonného zástupce dítěte (musí se uskutečnit v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku)
 • ředitel mateřské školy informuje zákonného zástupce dítěte o způsobu ověření
 • zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření
 • ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b odst. 4)
 • výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání

 

3.10 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

 • ředitel školy má povinnost zajistit skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu, pokud jsou 4 děti – cizinci v povinném předškolním vzdělávání
 • v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do více bloků v průběhu týdne
 • ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy

 

3.11 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

 • formou zápisu, termín stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (v první polovině měsíce května), který zveřejní na webových stránkách mateřské školy, na hlavních dveřích mateřské školy, zároveň zveřejní kritéria pro přijímání
 • tiskopisy jsou k dispozici na webových stránkách, případně je možné jej vyzvednout osobně v mateřské škole
 • dle školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od 2 let. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 •  předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§34 odst. 1)
 • ředitelka školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§34 odst. 2)

 

3.11.1 Kritéria obsahující postupně nárok na předškolní vzdělávání

 

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou

nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

 • nárok dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné k přijetí do spádové mateřské školy o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení
 • ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie
 • k předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ
 • přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy - nejdéle do 30 dnů od podávání žádosti obdrží zákonný zástupce rozhodnutí ředitelky, a to ve správním řízení
 • ředitelka po dohodě se zřizovatelem stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 • kritéria jsou předem stanovena, podle nich ředitelka postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
 • kritéria jsou zveřejněna již v době zápisu.
 • zápis je zveřejněn na internetových stránkách školy v Železnobrodském zpravodaji a vyvěšen na hlavních dveří budovy mateřské školy.

• dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy

• ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (§ 34 odst. 3 školského zákona)

• při přijetí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole

 

 

 

3.12 Evidence dítěte

(školní matrika)

 • po přijetí dítěte do mateřské školy předají zákonní zástupci ředitelce školy vyplněný Evidenční list dítěte, Přihlášku ke školnímu stravování a Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
 •  

3.13 Úplata za předškolní vzdělávání

 • úplata je stanovena podle zákona 561/2004 Sb. a podle vyhlášky č.14/2005Sb
 • výše úplaty je 500 Kč
 • pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání, je vzdělávání bezúplatné
 • úplata se platí převodem z účtu na účet mateřské školy, s použitím přiděleného variabilního symbolu
 • osvobození od úplaty
  • zákonný zástupce dítěte, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče
  • zákonným zástupcům, kteří mají dítě v pěstounské péči a neupozorní na tuto skutečnost včas mateřskou školu a nedoloží doklad od daného odboru, se úplata zpětně nevrací
  • zákonní zástupci, kteří pobírají dávku pomoci hmotné nouze od příslušného odboru správy sociálního zabezpečení – tuto skutečnost jsou povinni doložit do 15. dne příslušného měsíce

 

3.14 Ukončení docházky do mateřské školy

 • ředitelka mateřské školy může po předchozím písemným oznámením zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže podle § 35 odst. 1 školského zákona:
  • se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny
  • zákonný zástupce opakovaně závažným způsobem narušuje provoz mateřské školy
  • ukončení doporučí lékař či školské poradenské zařízená
  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání či zálohovou platbu na stravné – a to ani v náhradním termínu písemně domluveném s ředitelkou školy

 

 

 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

4.1 Prevence sociálně patologických jevů, prevence a řešení šikany

 • vedení dětí k ochraně zdraví před vlivem patologických jevů a projevům diskriminace, nepřátelství nebo násilí, nenásilnou formou (přiměřeně k věku) jsou vedeny k pochopení problematiky nezdravého životního stylu (závislosti na návykových látkách a virtuální závislosti)
 • v rámci prevence provádí učitelky monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech, jdou příkladem
 • v případě nastalého problému osloví mateřská škola zákonné zástupce, případně poradenské centrum

 

4.2 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

 • za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé mateřské školy (§ 5 odst. 1), 2) a 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)
 • kapacita školy je 80 dětí (zápis v rejstříku škol)
 • děti se vzdělávají v třech třídách dle věku (dvě třídy pro děti ve věku od 2 do 5 let, jedna třída pro děti od 5 do 6 let s povinným předškolním vzděláváním
 • při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dětí při práci
 • činnosti, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují následující zásady:
  • přesuny dětí při pobytu mimo areál mateřské školy po pozemních komunikacích:
   • děti chodí ve skupině, ve dvojicích
   • Srdíčko, Sluníčko – dvě učitelky, max. 27 dětí; 1 učitelka max. 15 dětí
   • Beruška – dvě učitelky, max. 27 dětí; 1 učitelka max. 20 dětí
   • vozovku skupina přechází pouze na vyznačených přechodech pro chodce
   • pedagogický doprovod vždy používá zastavovací terčík a děti označené dopravní vesty
  • pobyt dětí v přírodě, na zahradě mateřské školy
   • využívání pouze známých míst
   • při pohybových aktivitách musí dbát učitelky na to, aby děti neopustily
   • vymezené prostranství
   • učitelky vždy kontrolují prostranství před zahájením pohybových aktivit
  • sportovní činnosti a pohybové aktivity
   • před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě nebo v herně mateřské školy, musí učitelky dbát na to, aby byly tyto prostory k tělovýchovným aktivitám připraveny
    • odstranit všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dětí
    • při použití tělovýchovného nářadí a náčiní kontrolovat jeho funkčnost

 

 

 

4.3 Předcházení úrazům

 • učitelky mateřské školy jsou pravidelně proškolovány v otázkách bezpečnosti a jsou povinny dbát na bezpečnost dětí – dbají na nepřítomnost nebezpečných předmětů v mateřské škole (ozdoby ve vlasech, na rukou, krku či oděvu), které by mohly způsobit zranění
 • v případě nezbytné nutnosti vzdálit se, je učitel povinen zajistit nad dětmi jiný dozor
 • vzdělávací činnost je zahájena předáním dítěte učitelce a ukončena předáním učitelky zákonnému zástupci, či pověřené osobě k vyzvedávání
 • zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechají své děti pobíhat, skákat ze schodů, lézt na zábradlí, neposazují své děti na okna a na horní police šatní přihrádky

 

4.4 První pomoc a ošetření

 

 • ředitelka školy zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních
 • v případě školního úrazu je učitelka povinna zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření
 • zaměstnanec školy provádějící dohled okamžitě telefonicky ohlásí událost vedení školy
 • o případném úrazu dítěte musí být informován zákonný zástupce
 • ředitelka školy zajistí, aby se zásadami poskytování první pomoci byli seznámeni všichni zaměstnanci školy
 • rozmístění lékárniček první pomoci s potřebným vybavením je v každé třídě
 • kapesní lékárničky nosí učitelky při pobytu venku u sebe

 

4.5 Prevence šíření infekčních onemocnění

 

 • mateřská škola se řídí § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle tohoto ustanovení má mateřská škola povinnost zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, přičemž podmínky zajištění této bezpečnosti a ochrany zdraví dětí upravuje školní řád (ustanovení §30 odst. 1 písm. c) školského zákona)
 • povinností mateřské školy je zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví či pravidla náležitého dohledu, ale též podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění mezi dětmi
 • ustanovení §7 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, který ukládá zařízením pro výchovu a vzdělávání (tj. i mateřským školám – srov. jeho ustanovení §7 odst. 1) povinnost zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí
 • mateřská škola má právo ve smyslu § 35 odst. 1 písm. b) školského zákona. „vyloučit“ dítě ze vzdělávání v případě onemocnění, přičemž při závažném a opakovaném porušování těchto ustanovení rodičem může mateřská škola ukončit předškolní vzdělávání dítěte
 • do mateřské školy je možné přivést dítě pouze zcela zdravé, to je bez známek jakéhokoliv akutního infekčního onemocnění, nebo parazitárního napadení
  • za akutní infekční onemocnění se považuje:
   • virová rýma (tj. průhledná rýma, která intenzivně dítěti vytéká z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty
   • bakteriální rýma (tj. zabarvená – zelená, žlutá, hnědá rýma, která vytéká dítěti z nosu) a to i bez zvýšené tělesné teploty
   • intenzivní kašel (tj. kašel, který přetrvává i při klidové činnosti dítěte) a to i bez zvýšené tělesné teploty
   • onemocnění, které se vysévá vyrážkou na kůži
    • plané neštovice, 5. nemoc, 6. nemoc, syndrom ruka-noha-ústa, spála, impetigo
   • průjem a zvracení - a to i 3 dny poté, co již dítě nemá průjem a nezvrací (mateřská škola nemůže dětem podávat dietní stravu, proto dítě, které nesmí přijímat běžnou stravu, mateřská škola nepřijme)
   • zánět spojivek, zvýšená tělesná teplota nebo horečka
  • za parazitární onemocnění se považuje:
   • veš dětská – dítě může školka přijmout až tehdy, je-li zcela odvšivené, tedy bez živých vší a hnid
   • roup dětský, svrab
 • mateřská škola má právo ihned a kdykoliv během dne odeslat dítě do domácího léčení, pokud má podezření, že je dítě akutně nemocné, nebo má parazitární onemocnění
 • mateřská škola má povinnost zajistit oddělení nemocného dítěte od kolektivu zdravých dětí
 • zákonný zástupce má povinnost mateřské škole nahlásit infekční a parazitární onemocnění u svého dítěte, aby se zamezilo dalšímu šíření:
  • plané neštovice, spála, impetigo, průjem a zvracení, 5. nemoc, 6. ne-moc, syndrom ruka-noha-ústa, zánět spojivek, veš dětská, roupi, svrab
 • na základě informace od rodičů má mateřská škola povinnost informovat ostatní rodiče, že se v mateřské škole vyskytlo infekční nebo parazitární onemocnění (hlavní chodba MŠ, webové stránky)

 

5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

 • děti jsou vedeny k šetrnému zacházení s učebními pomůckami, hračkami a ostatními vzdělávacími potřebami
 • školní zahrada je určena pouze pro potřeby mateřské školy
 • zákaz odnášení jakýchkoliv předmětů a hraček z mateřské školy (s výjimkou výrobků dětí, které určí učitelka)
 • závady na majetku jsou všichni povinni ohlásit ředitelce školy
 • zaměstnanci si své osobní věci odkládají na místa k tomu určena
 • při prokázaném úmyslném poškození majetku školy dítětem, je zákonný zástupce povinen zajistit či uhradit opravu nebo nákup nového

 

        

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 • ředitelka zajistí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu
 • nově přijímané zaměstnance seznámí ředitelka se školním řádem při jejich nástupu do práce.
 • s obsahem školního řádu jsou zákonní zástupci seznámeni při nástupu dětí do mateřské školy na zahajovací schůzce
 • školní řád je k přečtení na hlavní chodbě u šaten, zveřejněn na internetových stránkách mateřské školy
 • zákonní zástupci svým podpisem souhlasí, že byli seznámeni se školním řádem

 

Tento školní řád je závazný pro všechny děti, zákonné zástupce, osoby jimi pověřené

a pro všechny zaměstnance školy.

 

 

V Železném Brodě dne 1. 9. 2022

 

 

 

 


_______________________

razítko                                                                                     Daniela Lufinková - ředitelka

 

6. Přílohy

6.1 Příloha č. 1 Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání

 

Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace
Slunečná 327, 46822 Železný Brod, IČ: 70695016
ID datové schránky: jezk4z5, tel. 736768212, email: msslunickozb@volny.cz
 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ INDIVIDUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

Zákonný zástupce:      _______________________________________________________
Trvalá adresa:             _______________________________________________________

Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace
Daniela Lufinková
Slunečná 327
46822 Železný Brod

V souladu s §34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů oznamuji mateřské škole Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace, se sídlem Slunečná 327, 46822 Železný Brod, že mé dítě:
 

jméno a příjmení: _________________________, rodné číslo: ________________________,

adresa trvalého pobytu: ______________________________________________________

se bude v termínu od _________________ do _________________ vzdělávat individuálně.

Důvod individuálního vzdělávání:
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
 

Jsem si vědom/a své povinnosti zajistit účast dítěte u ověření v mateřské škole, a to v termínu dle školního řádu. Dále jsem si plně vědom/a toho, že pokud nezajistím účast dítěte u ověření, jak v řádném, tak i v náhradním termínu, ředitelka mateřské školy ukončí individuální vzdělávání. A dále jsem srozuměn/a s tím, že po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

V _______________ dne _______________________________________
podpis zákonného zástupce