Jdi na obsah Jdi na menu
 

1. 4. 2022

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2022/2023

Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023

            Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis dětí na školní rok 2022/2023 proběhne dne 3. května 2022 od 9.00 do 15.30 hodin v budově mateřské školy.

Základní informace:
Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či víc mateřských škol.

V mateřské škole

 • odevzdá přihlášku (žádost), včetně potvrzení dětského lékaře (není povinné pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky)
 • předloží rodný list dítěte
 • předloží svůj platný průkaz totožnosti (případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte)
 • předloží potvrzení o trvalém pobytu dítěte, není-li shodné s trvalým pobytem zákonného zástupce

Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.

 

Pokyny pro zápis:

 • Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formuláře (žádost) stažením z webu (www.msslunecna.cz) případně v listinné podobě v budově mateřské školy.
 • Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce v budově mateřské školy, tj. 3. května od 9.00 do 11.30.
 • K zápisu není nutné se dostavit i s dítětem.
 • Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
 • V budově mateřské školy  zákonní zástupci dítěte obdrží:
  • přidělené registrační číslo
  • informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladů

V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 9.00 do 15.30 i žádosti podané nebo zaslané před zápisem stejnou váhu. Nebude vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do mateřské školy podle pořadí podání žádosti.

Termín zveřejnění výsledku zápisu je 30 dní od termínu zápisu. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 15 dní na vstupních dveří a na internetových stránkách mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci zasláno po ukončení správního řízení poštou do vlastních rukou, případně bude předáno osobně proti podpisu v mateřské škole.

Žádosti se posuzují podle jednotlivých kritérií.

 

 

 

Mateřská škola Železný Brod, Slunečná 327, příspěvková organizace

 

Slunečná 327, 46822 Železný Brod, IČ: 70695016

 

ID datové schránky: jezk4z5, tel. 736768212, email: msslunickozb@volny.cz

 

 

KRITÉRIA ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Školský obvod spádové mateřské školy je území města Železný Brod a spádové části Horská Kamenice, Jirkov, Střevelná, Hrubá Horka, Malá Horka, Splzov, Pelechov, Těpeře, Chlístov, Bzí a Veselí (dále školský obvod)

 

1. Dítě, které má trvalý pobyt ve školském obvodu Železný Brod a dovrší k 31. 8. 2022 věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání - poslední rok před zahájením školní docházky). - 8 bodů

2. Dítě, které nemá trvalý pobyt ve školském obvodu Železný Brod a dovrší k 31. 8. 2022 věku 5 let (povinné předškolní vzdělávání poslední rok před zahájením školní docházky). - 7 bodů

3. Dítě, které má trvalé bydliště ve školském obvodu Železný Brod, včetně 11 obecních částí a dovrší k 31. 8. 2022 věku 4 let. - 6 bodů

4. Dítě, které má trvalé bydliště ve školském obvodu Železný Brod, včetně 11 obecních částí a dovrší k 31. 8. 2022 věku 3 let. - 5 bodů

5. Dítě, které má trvalé bydliště ve školském obvodu Železný Brod, včetně 11 obecních částí 4,00 a jeho sourozenec se v mateřské škole vzdělává a dovrší k 31. 12. 2022 3 let. - 4 body

6. Dítě, které má trvalé bydliště mimo školský obvod Železný Brod a dovrší k 31. 8. 2022 4 let. - 3 body

7. Dítě, které má trvalé bydliště mimo školský obvod Železný Brod a dovrší k 31. 8. 2022 3 let. - 2 body

8. Do naplnění kapacity mohou být přijaty děti mladší 3 let, nejdřív však od dvou let, které mají trvalé bydliště ve školském obvodu Železný Brod. - 1 bod

 

V Železném brodě dne 1. 4. 2022

Daniela Lufinková

ředitelka MŠ